fbpx

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Sayın Müşterilerimiz, Pera Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Pera Danışmanlık” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR

Web Sitesi İletişim Formu Kapsamında

 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad,)
 • Web Adresiniz,
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

Bilgileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

Genel Amaçlar          :

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik(ad ve soyad), iletişim,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmektedir.
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik, bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmektedir.

Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Halinde

 • Web sitesi üzerinde yer alan ve sizin rızanız ile işaretleyeceğiniz kutucuğu doldurmanız ile genel veya size özel kişiselleştirilmiş reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi, size yönelik her türlü ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, pazarlamaya esas bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından;  web sitesi işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi,  telefon ve mail yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya web sitesi üzerinden alınan Elektronik Ticari İletişim İzniniz çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi; KVKK ’nın 5. Maddesi gereğince; Açık Rıza Şartına bağlı olarak Elektronik Ticari İletişim Kurulması sebebi ile ve site üzerinden yapılan satışlar ve üyelik açısından ise “ sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması” ve Şirket’in hukuki sorumluluğu ile veri sorumlusunun haklarının korunması adına işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçinde bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile)
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni ’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle ve/veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesinde yer alan usullere uygun olarak Şirket’e başvurarak aşağıdaki konularda bilgi talep edebilirsiniz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Kanuna ve usule uygun başvurularınız en geç 30 gün içerisinde Şirket tarafından yanıtlanacaktır.

İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak  Şirket’in  söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine info@peradanismanlik.com Varsa Şirket tarafından daha önceden kaydedilmiş e-postanızdan, veya Şirket’in adresine yazılı olarak posta yoluyla iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Barbaros Bulvarı Uzay Apt. No:63/9 Beşiktaş / İstanbul

Telefon: 0212 327 34 67

Telefon:0532 686 11 93